Adresse:
Schlossbauernhof zu Stolzenroth
Stolzenroth 1
96178 Pommersfelden

Tel.: 09548-8379


^